BASES LEGALS del SORTEIG

«Sorteig actuació Maga a l’espai Flor de la Vida» a Instagram

1. OBJECTE.

Flor de la Vida organitza la present promoció (en endavant, la «Promoció») anomenada «Sorteig actuació Maga a l’espai Flor de la Vida», la finalitat és, entre altres, posar en valor un dels productes principals de la marca , així com premiar els usuaris d’Instagram que interactuïn amb la pàgina i el perfil oficial Flor de la Vida a aquestes xarxes socials (https://www.instagram.com/flordelavida_org), tot això de conformitat amb els requisits i la mecànica de participació recollits a continuació.

2. ÀMBIT GEOGRÀFIC DE LA PROMOCIÓ.

Aquesta promoció sí que té restricció geogràfica, ja que per gaudir de el premi, s’ha de desplaçar la persona guanyadora a l’espai Flor de la Vida, a Reus, el 19 de juny a la tarda.

3. PERÍODE PROMOCIONAL.

La Promoció començarà el diumenge 6 de juny de 2021 i finalitzarà el dilluns 14 de juny de 2021 a les 23:55.

4. ÀMBIT PERSONAL.

Podran participar en la Promoció dels usuaris d’Instagram que siguin majors d’edat i que compleixin amb els requisits detallats en els punts 6 i 7 següents.

5. COMUNICACIÓ DE LA PROMOCIÓ.

La comunicació de la promoció es realitzarà en el perfil d’Instagram de Flor de la vida: https://www.instagram.com/flordelavida_org.


6. REQUISITS DE LA PROMOCIÓ.

Per participar en aquesta promoció a través d’Instagram, el/la participant haurà de seguir la mecànica establerta en les presents bases.

El/la participant haurà de tenir un compte d’usuari real a Instagram i ser major d’edat. Per participar en aquesta Promoció a través d’Instagram, el/ la participant haurà de seguir la mecànica de la mateixa detallada en el punt 7 següent.

Tant el/ la participant, com les persones a les que esmenti en els comentaris, hauran de tenir un compte d’usuari real a Instagram i ser majors d’edat. L’accés a la pàgina i a el perfil de Flor de la Vida a Instagram és gratuït, i la participació en la present promoció serà igualment gratuïta i comportarà l’acceptació íntegra de les presents bases per part del participant.

7. MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

7.1 Instagram

Qui complint els requisits anteriors desitgi prendre part en la present promoció a través d’Instagram haurà d’accedir al perfil de Flor de la Vida i, des d’allà, a la publicació del sorteig i seguir la mecànica de participació corresponent. Aquesta comunicació es publicarà el dimarts 15 de juny de 2021 a les 12.00h.

Els usuaris han de:

1.Posar m’agrada a la publicació

2.Seguir el perfil d’instragram de @ maga.paiva i el nostre @flordelavida_org 3.Comentar etiquetant a dues persones que els pugui agradar nostres respectius projectes

4.Compartir la publicació a les històries i etiquetar @flordelavida_org per poder portar el registre (si tens compte privat, ens has d’enviar una captura de pantalla per missatge directe a instagram)

El / la participant podrà comentar tantes vegades com vulgui, sempre que esmentin usuaris diferents.

Flor de la Vida es reserva el dret a desqualificar o eliminar a aquells / es participants que remetin comentaris que no tinguin a veure directament amb el tema de la promoció, incloguin frases ofensives, paraules malsonants, inapropiades, insults, amenaces i, en definitiva, tota expressió que representi una falta de respecte contra l’entitat organitzadora, tercers, tant persones físiques com jurídiques, o vagi en general contra la moral i l’ordre públics.

8. PREMIS.

Entre els que hagin seguit correctament la mecànica explicada en el punt anterior es sortejarà una entrada per a l’actuació de Maga Paiva a l’espai Flor de la Vida, per al dissabte 19 de juny. L’entrada inclou el sopar de barra lliure de pizzes en el mateix lloc i en finalitzar l’actuació de la Maga.

El premi és transferible, de manera que si el premiat / a no pogués o volgués acceptar-ho, podria transferir-lo a una altra persona, amb previ avís a Flor de la Vida. També pot renunciar a ell mateix i perdrà el seu dret de manera irrevocable. El premi, així mateix, no podrà ser canviat per diners ni per cap altre premi.

9. ELECCIÓ DEL GUANYADOR/A.

Una vegada que acabi el termini de participació, es tancarà la participació i es procedirà a l’assignació i lliurament dels premis.

Flor de la Vida utilitzarà una aplicació de tercers per a realitzar el sorteig entre els participants.

10. COMUNICACIÓ ALS / LES GUANYADORS / ES.

El nom i cognoms del guanyador/a i dels dos suplents es comunicarà el 15 de juny de 2021 a través d’una publicació a Instagram Stories (https://www.instagram.com/flordelavida_org/).

A més, s’afegirà un comentari a la participació dels guanyadors anunciant-los que han guanyat el sorteig i que s’han de posar en contacte amb Flor de la Vida i enviar les seves dades personals mitjançant un missatge privat.

Els guanyadors s’hauran de posar en contacte amb Flor de la Vida en el termini de 2 dies mitjançant missatge privat a Instagram, per tal de facilitar les seves dades personals (nom, cognoms, correu electrònic i número de telèfon de contacte).

Les dades facilitades han de ser reals, per tal de poder contactar i enviar el premi. Si el guanyador/a no es posa en contacte en els termes i terminis anteriorment indicats, no facilités tota la informació sol·licitada, aquesta no fos real o renunciés expressament a el premi, aquest/a perdrà el seu dret a reclamar el premi i Flor de la Vida procedirà a contactar amb el/la suplent elegit/a per tal de gestionar el lliurament de el premi. En cas que tampoc complissin amb l’anteriorment indicat, el concurs quedarà desert.

11. GENERALS.

La mera participació en aquesta Promoció suposa l’acceptació de les presents Bases Legals sense reserves i a criteri de Flor de la Vida pel que fa a la resolució de qualsevol qüestió derivada de la mateixa.

En cas que Flor de la Vida detecti que les dades personals facilitades pel guanyador/a no són certes, aquest/a perdrà el seu dret a rebre el premi. El període de reclamació de qualsevol problema o eventualitat relacionat amb la present promoció expirarà transcorregut 4 dies des de la finalització.

Pel simple fet de participar en la Promoció, Flor de la Vida es reserva el dret a utilitzar el nom, cognoms, imatge, nom d’usuari i/o comentari amb el qual ha participat en la promoció, si escau, del guanyador/a en totes aquelles activitats relacionades amb els premis (essencialment, a l’efecte que tots els participants siguin coneixedors de la identitat del guanyador/a de la promoció) amb fins publicitaris o de divulgació, sense que aquests tinguin dret a rebre pagament o contraprestació per això.

La negativa a l’anterior implicarà la renúncia automàtica a el premi. Flor de la Vida es reserva el dret a realitzar totes les modificacions consideri necessàries, convenients o oportunes, fins i tot desistir d’aquesta Promoció dins el període de vigència de la promoció, comunicant-ho a través del perfil d’Instagram.

Flor de la Vida queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’existir algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació, contacte o gaudi de el premi.

Instagram no és part organitzadora de el present sorteig, constituint exclusivament les xarxes socials utilitzades per al desenvolupament de la mateixa. La present promoció no està patrocinada, avalada, administrada ni associada cap manera a Facebook ni a Instagram, i l’organització del concurs recau exclusivament a Flor de la Vida.

12. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

Perquè la participació en la Promoció sigui vàlida, els participants accepten de manera expressa la política de privacitat, que s’exposa a continuació.

Flor de la Vida en cap cas emmagatzemarà, un cop conclosa la present Promoció i lliurats els premis, les dades personals facilitades pels participants.

Les dades personals dels participants que es recapten en aquesta promoció tenen caràcter obligatori en els termes exposats en les presents bases.

Les dades personals subministrades pels participants seran tractats confidencialment i recopilats en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, sent Flor de la Vida titular i responsable d’aquest fitxer, declarant l’exprés compliment del que preveu la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Flor de la Vida es compromet, en particular, a complir de forma rigorosa amb les prescripcions establertes en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, així com tota la normativa en matèria de protecció de dades que sigui d’aplicació. Flor de la Vida recapta les dades identificatives amb la finalitat de gestionar la present promoció i seran tractades únicament a efectes d’identificar el / la premiat / a i procedir al lliurament dels premis.

En aquest sentit, s’informa a l’interessat/a que les seves dades seran comunicades a aquelles empreses que participen en la Promoció amb l’única i exclusiva finalitat de poder gestionar la promoció i assignar correctament el premi obtingut.

Un cop coneguts el/la guanyador/a, publicitats les seves dades en els termes anteriorment indicats i conclosa el lliurament, les dades seran degudament suprimits.

Flor de la Vida queda eximit de qualsevol responsabilitat en el supòsit d’algun error en les dades facilitades pels propis agraciats que impedís la seva identificació, contacte o gaudi de el premi.

Els participants podran accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades dirigint-se per missatge privat a Flor de la Vida a Instagram o a les dades de contacte seguidament indicats.

13. EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT

Flor de la Vida no es fa responsable de:

a. Qualsevol dany i perjudici de tota naturalesa que pugui ser degut a la manca temporal de disponibilitat o de continuïtat del funcionament de la plataforma en la qual es participa en la Promoció.

b. De les implicacions fiscals que de la participació en la promoció poguessin resultar per als participants a la mateixa.

c. De l’ús que del regal promocional realitzi el guanyador / a, però queda prohibida la comercialització i / o venda dels regals promocionals.


14.- CONTACTE

Flor de la Vida

Tel: +34650 312 607
email: flordelavida.org@gmail.com


15.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a tot el que no s’especifica en aquestes bases legals, el sorteig se sotmetrà a la normativa espanyola vigent. El fur jurisdiccional en cas de conflicte ha de ser el dels jutjats i tribunals de el domicili de Flor de la Vida.

flordelavida.org